top of page

Salony kosmetyczne

Kosmetyczka ponosi w stosunku do klienta odpowiedzialność nie tylko jako usługodawca ale często także jako sprzedawca. Oba reżimy są związane z innymi konsekwencjami i obowiązkami wobec klienta. W relacji z klientem kosmetyczka traktowana jest jako profesjonalista co pociąga za sobą domniemanie, iż jest bądź powinna być świadoma wpływu, jaki wykonywane przez nią zabiegi mogą mieć na ciało klienta. Należy zaznaczyć, iż poniższe rozważania o odpowiedzialności cywilnej dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą. Kosmetyczki, będące pracownikami, osobiście ponoszą ograniczoną przepisami prawa pracy materialną odpowiedzialność za szkodę, zaś odpowiedzialność materialną wobec klienta ponosi ich pracodawca.

 

Ubezpieczenie OC

 

W ofercie firm ubezpieczeniowych znajdują się ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej skierowane do przedsiębiorców. Pozwalają one na zabezpieczenie się przed skutkami finansowymi odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej ponoszonej przez kosmetyczkę. Zazwyczaj polisa obejmuje odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w okresie ubezpieczenia, wyrządzone w okresie ubezpieczenia stronie umowy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania pracy lub usług świadczonych przez ubezpieczającego w ramach prowadzonej działalności. W ofercie znajdują się także ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności o odpowiedzialność cywilną deliktową ubezpieczającego za szkody powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego, gdy w świetle obowiązujących przepisów prawnych jest on zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej poniesionej przez osobę trzecią. Koszt ubezpieczenia ustalany jest indywidualnie. Wobec szerokiego wachlarza zdarzeń, za które osoba prowadząca salon kosmetyczny ponosi odpowiedzialność cywilną,  ubezpieczenie jest optymalnym rozwiązaniem. Ponadto, należy monitorować, czy osoby wykonujące zabiegi czynią to z należytą starannością i w zgodzie z przepisami oraz zasadami wykonywania zawodu kosmetyczki. W takim przypadku, nawet w razie zaistnienia wydarzenia powodującego szkodę, osoba wykonująca zabieg będzie mogła uchylić się od odpowiedzialności, wykazując, iż nie ponosi winy za zaistniałe zdarzenie.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem salonu kosmetycznego, skontaktuj się z naszym biurem.

bottom of page