top of page

Restauracje

Prowadzenie restauracji wiąże się z podjęciem odpowiedzialności za serwowane posiłki, stąd też podstawowym rodzajem ubezpieczenia jest odpowiedzialności cywilnej (OC) właściciela restauracji.

 

Za zdarzenie szkodowe mające miejsce w lokalu gastronomicznym i jego otoczeniu, odpowiedzialność cywilną ponosić może właściciel lokalu bądź jego franczyzobiorca. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gwarantuje poszkodowanemu ochronę w takim zakresie, jaki szczegółowo zapisano w warunkach umowy, m.in. do wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia. Chcąc poznać zakres, w jakim odpowiada zakład ubezpieczeń, należy dokładnie zapoznać się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia, na których taki podmiot zawarł umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności.
 

By podmiot prowadzący lokal gastronomiczny odpowiadał za poniesione szkody, niezbędne jest powstanie szkody. Jednocześnie pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem musi istnieć związek przyczynowy, z którym wiąże się obowiązek odszkodowawczy.

 

Dzięki posiadanej polisie OC, odpowiedzialność za naprawienie szkody i pokrycie jej kosztów przechodzi na ubezpieczyciela. Ponadto polisa pokrywa koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz koszty obrony sądowej.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem restauracji, skontaktuj się z naszym biurem.

bottom of page