top of page

Przedszkola

Polisa od odpowiedzialności cywilnej chroni szkołę w sytuacji, gdy dziecku znajdującemu się pod opieką nauczyciela coś się stanie. Wypadki zdarzają się najczęściej na lekcjach wychowania fizycznego, chemii, fizyki, na zajęciach technicznych, ale także podczas przerw szkolnych czy na boisku szkolnym. Szkoła ponosi odpowiedzialność za wypadki postronnych osób na jej terenie oraz za działania (i zaniechania) nauczycieli, albowiem do katalogu szkód objętych ubezpieczeniem należy zaliczyć również szkody wynikłe z braku właściwego nadzoru nad uczniami, w tym szkody wyrządzone przez uczniów. Gdy poszkodowany wystąpi z roszczeniem, a szkoła jest ubezpieczona, odszkodowanie wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe.
 

Ubezpieczenie OC umożliwia zatem ochronę przed ewentualnymi roszczeniami, zapewniając zadośćuczynienie wyrządzonej szkody, niezależnie od podstawy zatrudnienia w placówce oświatowej (umowa o pracę z nauczycielem, pracownikiem administracji czy obsługi szkoły, umowy cywilnoprawnej z instruktorami sportowymi). Ubezpieczenie pełni ponadto funkcję ochronną - zapewnia osobom odpowiedzialnym za wyrządzenie szkody pokrycie kosztów ochrony prawnej (kosztów obrony sądowej, biegłych, rzeczoznawców, itp.). 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem przedszkola, skontaktuj się z naszym biurem.

bottom of page