top of page

Pikniki

Przedmiot ubezpieczenia

 

Odpowiedzialność cywilna organizatora imprezy za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone uczestnikom odpłatnych imprez masowych (poszkodowanym), powstałe w następstwie zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, w związku z organizacja tych imprez masowych.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym lub wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia czy też uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia.

 

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także szkody powstałe podczas imprez, na które wstęp jest bezpłatny, ale w ramach ubezpieczenia dobrowolnego (kl. nr 3 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ogólnej).

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem pikniku, skontaktuj się z naszym biurem.

bottom of page