top of page

Biurowce

Ubezpieczenie budynków wraz z elementami stałymi i pełnym wyposażeniem to jeden z ważniejszych elementów w programie ubezpieczenia biurowców. Proponujemy zawarcie ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. W przeciwieństwie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, które wymienia i definiuje konkretne zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową (np. pożar, deszcz nawalny, itp.), ubezpieczenie od wszystkich ryzyk nie wylicza konkretnych zdarzeń. Działa ono „na wszystkie ryzyka" za wyjątkiem ściśle określonych wyłączeń. Zatem ubezpieczenie to jest szersze i pokrywa także zdarzenia, które trudno z góry przewidzieć (np. zniszczenie elementów stałych budynku podczas wnoszenia mebli do jednego z biur). Przy zawieraniu ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na wprowadzenie odpowiednich limitów na stłuczenie szyb, ryzyko terroryzmu, zamieszki i strajki (w zależności od lokalizacji biurowca), katastrofę budowlaną, czy prowadzone prace remontowo – budowlane. W przypadku sprzętu elektronicznego (np. serwery, centrale telekomunikacyjne, elektronika systemów dostępu do poszczególnych pomieszczeń) proponujemy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, które jest dedykowane do tego rodzaju urządzeń i uwzględnia ich specyfikę (np. przepięcia, przetężenia, upadki, błędy w obsłudze). Ubezpieczenie biurowców można rozszerzyć o ubezpieczenie maszyn od awarii (chodzi o elektryczne i mechaniczne awarie). Warto do programu włączyć ubezpieczenie utraty zysku lub bardziej dostosowane do branży ubezpieczenie utraty czynszu, które w przypadku szkody w majątku pokryje utracone zyski i koszty stałe czy utracone planowane czynsze z tytułu najmu lokali pomniejszone o koszty zmienne. W przypadku rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie maszyn od awarii, warto włączyć do programu ubezpieczenie utraty zysku/ nieosiągniętych przychodów z czynszu na skutek awarii maszyn.

 

W programie ubezpieczeniowym dla biurowców istotne jest również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania/użytkowania mienia. Powinno ono uwzględniać działalność związaną z posiadaniem, zarządzaniem i administrowaniem budynku, czy wynajmem lokali. Jeśli wykonywane są jeszcze jakieś czynności/rodzaje działalności, należy je osobno włączyć do zakresu ubezpieczenia. Przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej należy zastanowić się, kto powinien zostać włączony do ubezpieczenia, np. podwykonawcy oraz zbadać, za co faktycznie ubezpieczający jak i poszczególni ubezpieczeni ponoszą odpowiedzialność.

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem biurowca, skontaktuj się z naszym biurem.

bottom of page